กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Super Coach & Master Teachers โรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ ด้วย PBL และ PLC วันที่ 29-31 กรกฎาคม 62 ณ โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา บุรีรัมย์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Super Coach & Master Teachers

โรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ

ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา Problem based Learning (PBL) และ Professional Learning Community (PLC)

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2562

ณ โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะการเป็นผู้นาองค์กรและผู้นาทางวิชาการในระดับที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ให้คำแนะนำครูได้ ทั้งในการวิพากษ์แผน การนิเทศน์ห้องเรียน และการแลกเปลี่ยนในวง PLC เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูทั้งโรงเรียนได้

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ 24 โรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความแม่นยาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในทุกขั้นตอน และสามารถถ่ายทอด ให้คำแนะนาต่อครูในโรงเรียน หรือโรงเรียนเครือข่ายได้

  • มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาในระดับ 2 และ 3 และประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียนได้
  • มีความสามารถในการออกแบบหน่วย PBL การนำสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนในรูปแบบ Active Learning ได้อย่างแท้จริง
  • มีความสามารถประเมินผลการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนได้
  • มีความสามารถในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตัวเอง เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตัวเองได้


กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 77 คน)

1) ผู้บริหารโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ           จำนวน 24 คน

2) ครูแกนนำโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ         จำนวน 31 คน

3) ศึกษานิเทศก์ นวัตกรรม          จำนวน 6 คน

4) เจ้าหน้าที่ธนาคาร โครงการ SCB Conext Ed         จำนวน 10 คน

5) เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล และทีมสื่อสาร          จำนวน 7 คน


ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1) มีความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะการเป็นผู้นำองค์กร และเป็นผู้นำวิชาการในระดับที่สามารถนาไปใช้ในการให้คำแนะนาครูได้ ทั้งในการวิพากษ์แผน การนิเทศน์ห้องเรียน และการแลกเปลี่ยนในวง PLC เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูทั้งโรงเรียน และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ด้านได้

2) ครูแกนนำ มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา มีทักษะในการออกแบบหน่วย PBL และนาสู่การจัดการเรียนรู้ให้เป็น Active Learning ได้จริง รวมทั้งสามารถประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตัวเอง เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3) ครูแกนนำจำนวนหนึ่ง (อย่างน้อย 4 โรงเรียน) มีทักษะในการออกแบบและจัดกิจกรรมจิตศึกษาในระดับที่ 2-3 ได้อย่างชานาญ มีทักษะในการออกแบบหน่วย PBL ที่สร้างคุณภาพการเรียนรู้ได้สูง และนาสู่การจัดการเรียนรู้ให้เป็น Active Learning ได้จริงและเกิดผลกับผู้เรียนเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถถ่ายทอดนวัตกรรมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

-

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ