กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
"การประชุมพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชน ครั้งที่ 1 (รอบที่2)" โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสมิหลา โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ตามที่สงขลาฟอรั่มได้ดำเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากชีวิตจริง เรื่องจริง ให้เยาวชนมีทักษะชีวิต มีจิตสำนักความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงจัง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การทำโครงการที่เลือกโจทย์ปัญหาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงได้ดำเนินการจัด "การประชุมพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชน ครั้งที่ 1 (รอบที่2)" ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสมิหลา โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อให้เยาวชนทบทวนโครงการของตนเองโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการพิจารณาโครงการ ทั้งเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม
 2. เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชนให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
 3. เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกความเป็นพลเมือง


กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนที่โครงการ โครงการละ 5 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน จำนวน 11 โครงการ รวมทั้งหมด 66 คน ซึ่งมีโครงการดังนี้

 1. โครงการ สื่อเล็กๆของเด็กสงขลา กลุ่ม Ts.5 School Channal
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)
 2. โครงการ สานสายใย เพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มพลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม
  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา
 3. โครงการ หมอน้อย กลุ่มเยาวชนรักษ์สุขภาพบ้านทุ่งจัง
  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
 4. โครงการ สวยใสสไตล์มุสลีมะฮ์ กลุ่ม Muslimah Online
  โรงเรียน ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ เกาะหมี
 5. โครงการ Doctor กัมปง กลุ่ม Hero Herb
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 6. โครงการ เด็กดีเพื่อชุนชน กลุ่มพลังปลิง
  โรงเรียน เทพา
 7. โครงการ ขยะสร้างอนาคต กลุ่มหิ่งห้อยน้อย
  โรงเรียน ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ เกาะหมี
 8. โครงการ โตไปไม่ว่างงาน กลุ่มเด็กไทยใจกตัญญู
  โรงเรียน วัดบ่อทรัพย์
 9. โครงการ สร้างคลอง สร้างฅน กลุ่มเยาวชนรักษ์หนองบัว
  เยาวชนชมชุนหนองบัว ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 10. โครงการ ห้องน้ำในฝัน กลุ่มเด็กรุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย
  โรงเรียน พะตงประธานคีรีวัฒน์
 11.  โครงการ รู้รักถิ่นเกิดเปิดประวัติศาสตร์ดอนขี้เหล็ก กลุ่มDKL ไชโย
  เยาวชนชุมชนดอนขี้เหล็ก ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

            จากการที่เยาวชนแกนนำ ทั้ง 11 โครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้เรื่องจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในโลกยุคใหม่ผ่านกรณีตัวอย่างการสร้างสรรค์พลเมืองในประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อส่วนรวมให้สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองร่วมกับนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนอีกด้วย

­

                 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ