กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชนและความเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานการเรียนรู้” รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

         ตามที่สงขลาฟอรั่มได้ดำเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากชีวิตจริง เรื่องจริง ให้เยาวชนมีทักษะชีวิต มีจิตสำนักความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงจัง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“สร้างจิตสำนึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชนและความเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานการเรียนรู้ รุ่นที่1”  ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ณ ชุมชนและตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

­

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชน

­

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนแกนนำ และที่ปรึกษาโครงการ1รุ่นละ12 โครงการ จำนวน 60 คน

ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน จำนวน12 คน

­

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25พฤษภาคม2557

­

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนได้และเยาวชนสามารถประมวลผลการดำเนินงานของกลุ่มตลอดจนมองเห็นคุณค่าของงานของกลุ่มที่มีต่อตนเองและส่วนรวม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

           จากการจัดกิจกรรม เยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นพลเมืองของชุมชนคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ตามประเด็นต่างๆ..เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนต่างโครงการ ปรับตัวเข้ากับชุมชนและทบทวนการดำเนินงานโครงการของตนเอง เยาวชนแต่ละคนสามารถดึงความถนัดของตนเองมาช่วยงานของกลุ่ม เช่นการลงพื้นที่สัมภาษณ์วิทยากรในชุมชนตามประเด็นต่างๆ การประมวนผลการดำเนินงานโครงการ การสรุปข้อมูลและการนำเสนอผลงาน ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จึงทำให้การจัดกิจกรรมมีความเป็นกันเองและทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการทำงานเนื่องจากเยาวชนทุกคนใช้เหตุผลและการเรียนรู้จากการดำเนินโครงการมาถกเถียงกันในกลุ่ม จึงทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้

         การให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนที่มีความเป็นพลเมือง ทำให้เยาวชนเรียนรู้ว่าการทำงานให้สำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน และรูปแบบการบริหารงานของชุมชนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนางานของตนเองได้ เช่น การเป็นผู้นำต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ต้องไว้วางใจเพื่อนๆในกลุ่มว่าเขาก็มีศักยภาพเหมือนกับเรา ซึ่งจะทำให้เรากระจายบทบาทหน้าที่ในการทำงานมากขึ้น

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ