กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การนำเสนอผลงานต่อสาธารณะชน ภายใต้งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 NECTEC-ACE 2018
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


              ผลงานเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 6  เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานภายในงานประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC-ACE 2018  ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ด้วยงานวิจัยที่สามารถใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 4 วิทย์ของภาครัฐ ได้แก่ วิทย์แก้จน วิทย์สร้างคน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค โดยมีผลงานที่น่าสนใจ อาทิ

  • วิทย์แก้จน Thai Poverty Map and Analytics Platform: TPMAP ระบบ BigData สำหรับชี้เป้าผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
  • วิทย์สร้างคน
    • ผลงานเยาวชนจากโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้ต่อยอดพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สู่การใช้งานจริง
    • KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัวที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีระบบ 
  • วิทย์เสริมแกร่ง
    นำเสนอผลงานที่มีความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจ 
  • วิทย์สู่ภูมิภาค นำเสนอผลงานที่เนคเทคได้พัฒนาขึ้นจนเป็นผลสำเร็จและสามารถส่งต่อเทคโนโลยีสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้เป็นผลสำเร็จ

ซึ่งผลงานต่างๆ ที่นำเสนอนั้น ล้วนเป็นผลงานที่ใช้งานได้จริง และสามารถตอบโจทย์ทั้งในมิติของผู้ประกอบการที่ต้องการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนผู้บริโภคปลายทางได้อย่างดี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ