กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การนำเสนอผลงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของเยาวชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ภายใต้งานประชุมวิชาการ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019 (NECTEC - ACE 2019)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การนำเสนอผลงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของเยาวชน

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7

ภายใต้งานประชุมวิชาการ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019 (NECTEC - ACE 2019)

วันที่ 9 กันยายน 2562

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ


                โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเนคเทค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่สนับสนุนให้เยาวชนต่อยอดผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันไปสู่การใช้งานจริง มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะพัฒนาศักภาพเยาวชน โดยเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม และฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะการสื่อสาร (Communication) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) พร้อมก้าวเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21

               โดยมีการนำเสนอผลงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ภายในงานประชุมวิชาการ NECTEC – ACE 2019 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่มีการนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ และภายในงานจะมีการนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของเนคเทค และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตร มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ 

นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ