โครงการ
โครงการ"สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอทองแสนขัน" โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมขับเคลื่อน