เยาวชนจิตอาสาพาน้องยิ้ม (โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จ.เชียงราย)
เยาวชนจิตอาสาพาน้องยิ้ม (โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย)