โครงการสอนภาษาอังกฤษให้น้อง  (โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี)
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้น้อง (โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี)
กิจกรรมขับเคลื่อน