EASY-CLIMB
ดลยา ชูจันทร์

1 ชื่ออุปกรณ์ EASY-CLIMB

2 ทีมผู้พัฒนา

2.1. ชื่อ-สกุล : นางสาวดลยา ชูจันทร์ , ชื่อเล่น : ครีม

กำลังศึกษาในระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4

สถาบันการศึกษาที่สังกัด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

E-Mail : doydonlaya14@gmail.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 091-0312896

2.2. ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชชานุช คงพูล , ชื่อเล่น พิม

กำลังศึกษาในระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4

สถาบันการศึกษาที่สังกัด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

E-Mail :pim_pitchanoot@hotmail.com, เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 091-0499926

2.3. ชื่อ-สกุล :นาย ณัฐภัทร น้อยนาดี , ชื่อเล่น มีน

กำลังศึกษาในระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4

สถาบันการศึกษาที่สังกัด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

E-Mail :Freedom01little@gmail.com, เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 095-6369422

3.อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อสกุล : นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ , ชื่อเล่น : พัช

ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา : อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา

สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

E-Mail : ppat1994@hotmail.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-2716950

4.รายละเอียดผลงาน

เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ขึ้นต้นมะพร้าวเพื่อเก็บผลผลิต ผลงานมี 2 ชิ้น คือชิ้นบนไว้สำหรับนั่ง และชิ้นล่างไว้สำหรับวางเท้า เวลาใช้จะต้องใส่หมวกนิรภัย ถุงมือ สายรัดนิรภัย แว่นตากันฝุ่น วิธีการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับต้นมะพร้าวจะต้องขันน็อตเพื่อปลดสายสลิงจากอุปกรณ์มาล้อมต้นมะพร้าวก่อนแล้วก็ยึดสายสลิงเข้ากับอุปกรณ์อีกครั้งด้วยการขันน็อต ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตต้องการจะลดเวลาในการติดตามอุปกรณ์และปรับรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

5.แผนการพัฒนาต่อยอดจากผลงานเดิม และแผนการนำไปสู่ผู้ใช้ (User)

ขณะนี้ทีมงานได้จัดทำอุปกรณ์ตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ

1. จะนำไปทดสอบกับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวจริง แล้วนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

2. พัฒนาอุปกรณ์และจัดทำอุปกรณ์เพิ่มเติมสัก 3 ชุด เพื่อนำไปให้สถานที่ที่มีแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญ ได้แก่ ตรัง สุราษฎร์ธานี และชุมพร โดยจะให้ผู้ใช้ทดลองจังหวัดละ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เครื่อง จากนั้นเราจะเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการเพิ่มเติมต่ออุปกรณ์ จากการสังเกตขณะผู้ทดลองใช้นั้นใช้อุปกรณ์และสอบถามความต้องการ และสุดท้าย วางแผนพัฒนาอุปกรณ์

6.ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานต่อยอด

7.ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 196 หมู่ที่ 4 ตำบล บางรัก อำเภอ เมือง จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000 (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง) โทรศัพท์ 075-3590367 โทรสาร 075-3590367

8.การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสาธารณะ