The Backpacker
ธนวัฒน์ จิตอุทัย

1. ชื่อผลงาน

- The Backpacker


2. ผู้พัฒนา

- นายธนวัฒน์ จิตอุทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์


3. อาจารย์ที่ปรึกษา

- นายอธิรัฐ พุ่มสาขา


4. รายละเอียดผลงาน

      ในปัจจุบันผู้คนในประเทศไทยต่างรับวัฒนธรรมและความเจริญทางวัตถุจากต่างชาติมากจนเกินไป จนทำให้ลืมสิ่งดีงามในประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งกำลังจะสูญหายไปเมื่อถึงรุ่นของลูกหลานของเราเด็กเหล่านั้นจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นสิ่งของที่มีค่าในอดีตของประเทศอีกเลยก็เป็นได้

      จากที่กล่าวมานั้นทางตัวผู้พัฒนาจึงได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย วางแผนโครงร่างเพื่อนำเสนอในรูปแบบของโปรแกรมเกมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีของจังหวัดต่างๆ โดยเกมก็จะเป็นในรูปแบบของเกมตะลุยด่าน เพื่อปลดล็อคต่อๆไป โดยที่แต่ละด่านจะมีรูปแบบเกมแตกต่างกัน เช่น แนวความจำ แนวปริศนา แนวการสังเกต เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ได้รับความสนุกรวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยและนำความรู้นั้นไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นต่อไป


5. แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานจากเดิม และแผนการนำไปสู่ผู้ใช้ ( User )

- ปรับปรุง UI เพื่อการเล่นได้ง่ายขึ้น

- ด่านที่จะพัฒนาในเวอร์ชันต่อไป จำนวน 4 ด่าน


6. ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานต่อยอด

6.1 ความก้าวหน้าระยะที่ 1 ( มิถุนายน - กันยายน )

6.1.1 มิถุนายน - กรกฎาคม

- มีการอัพเดทด่านเพิ่ม 1 ด่าน

- ได้ปรับปรุงอินเตอร์เฟสให้สวยงามขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น

6.1.2 การพัฒนาสำเร็จตามแผนหรือไม่อย่างไร

6.1.3 แผนการพัฒนาระยะที่ 2 ( ตุลาคม - ธันวาคม )

6.2 ความก้าวหน้าระยะที่ 2 ( ตุลาคม - ธันวาคม )

6.2.1 ผลความก้าวหน้า

6.2.2 การพัฒนาสำเร็จตามแผนหรือไม่อย่างไร


7. ช่องทางติดต่อ

- เบอร์โทรศัพท์ 0918191923 ,0822340779 

- E-mail : Tanawatt2541@gmail.com ,gta.tc.sa@gmail.com