Soft & Silk
Kanokwan EiEi

1.ชื่อผลงาน Soft & Silk

2.รายละเอียดของผู้พัฒนาผลงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา

หัวหน้าทีมผู้พัฒนา ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล : นางสาวปวีณา ศรีวงแก้ว , ชื่อเล่น : เบลล์

กำลังศึกษาในระดับชั้น : ปีที่ 1

สถาบันการศึกษาที่สังกัด : มหาวิยาลัยขอนแก่น

eMail : phaweena2011@hotmail.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0878090697

สมาชิกผู้ร่วมพัฒนา คนที่ 1 ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล : นางสาวปริณดา โคตนารา , ชื่อเล่น : กิ๊ก

กำลังศึกษาในระดับชั้น : ปีที่ 1

สถาบันการศึกษาที่สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

eMail : kik_parinda@hotmail.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0908579065

สมาชิกผู้ร่วมพัฒนา คนที่ 2 ฝ่ายผลิต

ชื่อ-สกุล : นางสาวปวีณา โกสิลารัตน์ , ชื่อเล่น : นิ่ม

กำลังศึกษาในระดับชั้น : ปีที่ 1

สถาบันการศึกษาที่สังกัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

eMail : numnim_kosilarat@hotmail.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0883243361

สมาชิกผู้ร่วมพัฒนา คนที่ 3 ฝ่ายผลิต

ชื่อ-สกุล : นางสมปอง โกสิลารัตน์ , ชื่อเล่น : ปอง

กำลังศึกษาในระดับชั้น : -

สถาบันการศึกษาที่สังกัด : -

eMail : - , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0893963064

สมาชิกผู้ร่วมพัฒนา คนที่ 4 ฝ่ายผลิตและตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ ศรีชุม , ชื่อเล่น : แท็ต

กำลังศึกษาในระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6

สถาบันการศึกษาที่สังกัด : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

eMail : Srihum-1@hotmail.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0879319107

สมาชิกผู้ร่วมพัฒนา คนที่ 5 ฝ่ายผลิตและตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิวิมล ศรีทวน , ชื่อเล่น : เนย

กำลังศึกษาในระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6

สถาบันการศึกษาที่สังกัด : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

eMail : noey.sasiwimol@gmail.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0941692372

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อสกุล : นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี , ชื่อเล่น : แจ๊ะ

ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา : ครู

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

eMail :kru_piyawan@hotmail.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0815442772

ชื่อสกุล : นางมุตจรินทร์ ดีทะเล , ชื่อเล่น : กุ้ง

ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา : ครู

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

eMail : - , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0850023672

ชื่อสกุล : ผศ.ดร.นุชนาฏ ผลเกิด , ชื่อเล่น : นุช (อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ)

ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย

eMail : - , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0833797583

4. รายละเอียดผลงาน (สถานะก่อนต่อยอด)

ปัญหาที่ชาวบ้านและหลายๆคนพบเกี่ยวกับผ้าไหมก็คือ ผ้าไหมที่ทอเสร็จใหม่นั้นมีความแข็งกระด้าง ส่วมใส่ไม่สบายชาวบ้านจึงใช้ภูมิปัญญาที่ได้จากการสังเกตคือ ในอดีตยามที่ออกไปทำนา เสื้อผ้าส่วนล่างที่ใส่ไปนั้น ก็จะเปื้อนโคลนทุกๆ ครั้ง หลังจากกลับบ้านมาซักผ้าเพื่อทำความสะอาดแล้ว จึงสังเกตว่าผ้าในส่วนล่างที่เปื้อนโคลนนั้น มีความนิ่ม สีทึบทึมลง ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบ เห็นอย่างนั้นแล้ว จึงได้ทดลองเอาผ้าทั้งผืนมาหมักโคลนทิ้งไว้ ก็พบว่าโคลนนี่เองที่ทำให้ผ้านิ่ม แต่ก็พบปัญหาอีกอย่างคือกระบวนการทำนั้นมีหลายขั้นตอนต้องใช้ความอดทนและเสียเวลา

  กลุ่ม solf & silk จึงได้ศึกษาวิธีการเพื่อทำให้ผ้าไหมมีความอ่อนนุ่มสวมใส่สบาย ไม่ระคายเคือง โดยใช้น้ำยา Soft & Silk นวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลน เพื่อแแก้ปัญหาเรื่องเวลาในการหมักโคลนนาน และวธีการที่ไม่ยุ่งยาก 

5. แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานจากเดิมและแผนการนำไปสู่ผู้ใช้ ( User)
5.1   ให้ความรู้กับวิทยากรแกนนำของกลุ่มแม่บ้าน
5.2    ติดต่อทาง อบต. เพื่อที่จะให้ อบต.จัดอบรมสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มแม่บ้านระหว่างวิทยากรแกนกับสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
6.  ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานต่อยอด
6.1  ความก้าวหน้า  ระยะที่1 (มิถุนายน - กันยายน)
      -  ความก้าวหน้าที่กำลังจะสำเร็จจากแผน
          สัปดาห์ที่1  วันที่ 4-10 กรกฎาคม  2559  ทอสอบผ้าไหมโดยวิธีการ blind test กับคุณครูในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 50 คน ผลการทดสอบ คือ
            - สีธรรมชาติ ; สีใกล้เคียงกับตัวเปรียบเทียบ = แช่ดิน + น้ำ 30 นาที
                                 ผิวสัมผัสนุ่ม = ต้มน้ำ 90 นาที
            - สีเคมี ; สีใกล้เคียงกับตัวเปรียบเทียบ = ต้มดิน 30 นาที
                         ผัวสัมผัสนุ่ม = ดิน+น้ำ 24 ชั่วโมง
          สัปดาห์ที่2  วันที่  11-15  กรกฎาคม  2559  สำรวจการทอผ้าไหมในหมู่บ้านลอมคอม
          สัปดาห์ที่3  วันที่  18-24  กรกฎาคม  2559  นำเสนอโครงการ ต่อกล้าจากห้องเรียนสู่ชุมชนเพิ่มผลผลิตสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน กับองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม  ประสานงานกับนางเสาวลักษณ์  พรมสีดา  เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลน 
          สัปดาห์ที่4  วันที่  15-31  กรกฎาคม  2559  วางแผนร่วมกับคุณธีระวัฒน์  มะธิปะ  เพื่อจัดโครงการร่วมระหว่างโครงการส่งเสริมความรู็และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2559 โดยใช้นวัตกรรมใหม่ของผ้าใหม่หมักโคลน  วางแผนดำเนินงานในวันเสาร์ ที่20  สิงหาคม  2559  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
  08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

09.00- 09.30 น. พิธีเปิดโดยนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลลอมคอม

09.30 – 10.30 น. การเรียนรู้วิธีการเตรียมน้ำยาsoft & silk และลอกกาวไหม

10.30–10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 -12.00 น. วิทยากรสาธิตการใช้น้ำยาsoft & silk ที่ใช้กับการย้อมเส้นไหมกับสีธรรมชาติประกอบด้วย นางสมปอง โกกิลารัตน์  นางศรีลาวรรณ์ ศรีสุจารย์ นางสุวรรณ กุลมีสีนางสาวปวีณา ศรีวงศ์แก้ว

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00- 14.30 น. วิทยากรสาธิตการใช้น้ำยาsoft & silk นวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลนประกอบด้วย นางสมปอง โกกิลารัตน์ นางศรีลาวรรณ์ ศรีสุจารย์ นางสุวรรณ กุลมีสีนางสาวกนกวรรณ ศรีชุม นางสาวศศิวิมล ศรีทวน

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลน
          28 กรกฎาคม 2559 นำเสนอนวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลนในงานมหกรรมการจักการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ณ หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          สัปดาห์ที่5  วันที่ 11-16 สิงหาคม 2559 เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการร่วมระหว่างโครงการต่อกล้าจากจากห้องเรียนสู่ชุมชนเพิ่มผลผลิตสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืนกับโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลน
          สัปดาห์ที่6   วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           20 สิงหาคม 2559  จักโครงการต่อกล้าจากห้องเรียนสู่ชุมชนเพิ่มผลผลิตสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม
           สัปดาห์ที่7   วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน สรุปการดำเนินโครงการ
           12  กันยายน  2559  นำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณะชนครั้งที่ 1
            13-30  กันยายน 2559  ประเมินผลการนำเสนอ และสรุป 

7.  ช่องทางติดต่อ : -
8.  -