Bonder Board
ชาญชนะ วิชา

1. ชื่อผลงาน : Bonder Board

2. ทีมผู้พัฒนา

2.1. นายชาญชนะ วิชา ชื่อเล่น นอร์ท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด ลำปาง

2.2. นายอังกินันท์ ทักษิณาพิมุข ชื่อเล่น เอ็กซ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด ลำปาง

2.3. นายพชรดล นพนาคร ชื่อเล่น อาร์ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด ลำปา

3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์

4. รายละเอียดผลงาน

เกม Bonder Board เป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องผสมธาตุต่างๆให้กลายเป็นสารประกอบ เพื่อนำไปสู้กับมอนสเตอร์ โดยมีเนื่อเรื่องเกี่ยวกับการเข้าช่วยเหลือยับยั้งความวุ่นวายในโลกอีกมิติหนึ่ง เกม Bonder Board เป็นเกมที่ให้ความบันเทิงพร้อมกับสร้างแรงกระตุ้นในการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องธาตุหรือสารประกอบ เนื่องจากภายในตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องที่ให้ผู้้เล่นได้คอยติดตาม ซึ่งจะมีตัวละครเป็นลักษณะของธาตุและสารประกอบ

5. แผนการพัฒนาต่อยอดจากเดิม และแผนการนำไปสู่ผู้ใช้

­5.1. เพิ่มระบบให้มีความเสถียรและสมบูรณ์

5.2. ออกแบบโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

6. ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานต่อยอด

6.1 ความก้าวหน้าระยะที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

6.1.1. ผลความก้าวหน้า

6.1.2. การพัฒนาสำเร็จตามแผนหรือไม่ อย่างไร

6.2 ความก้าวหน้าระยะที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม)

7. ช่องทางติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 083 - 8638632

8. การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสาธารณะ