Secret Du Corps
ศุภชัย บุญเจริญ

1.ชื่อผลงาน

Secret Du Corps

­

2.ทีมผู้พัฒนา

- นางสาวจิดาภา เถรว่อง มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา                          

- นายกฤตนัน ฉลอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา                                  

- นายศุภชัย บุญเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

3.อาจารย์ที่ปรึกษา                                                                                                     

 - นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง

­

4.รายละเอียดผลงาน                                                                                               

 ผลงานนี้เป็นโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องชีวะวิทยา หรือ Secrets du corps โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะ ระบบอวัยวะ หลักการทำงานและข้อเท็จจริงต่างๆในร่างกายของคน ซึ่งเนื้อหาที่จะทำสื่อที่มีข้อมูลที่กระชับ ประกอบกับภาพ Animation ที่จะสนุกได้ และจะแบ่งเป็น Class การเรียนรู้นั้นๆ เพื่อลดความซับซ้อนและสับสน มีการนำเสนอในรูปแบบ Animation และ Lab ทดลองต่างๆที่จะเน้นไปทางกราฟฟิกการ์ตูนสีสันสะดุดตา มีเกมที่สนุกเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบฝึกหัดเพื่อช่วยในการประเมินศักยาภาพของตัวเอง และสามรถดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บน Smartphoneในเวอร์ชั้น Android ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Playstore เพื่อที่จะเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

­

5.แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อยอด                                                                         

 - มีเนื้อหากระซับ แบ่งเป็นclass                                                                                   

  - มีการนำเสนอในรูปแบบ Animation และ Lab ทดลองต่างๆ                                          

 - ทำในรูปแบบ appication                                                                                          

 - การประเมินเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน                                                

 - ทำระบบUseer Dataและ User Ranking

­

6.ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานการต่อยอด                                                               

  6.1 ความก้าวหน้าระยะที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)                                                         

        6.1.1 ผลการก้าวหน้า                                                                                            

        เดือนมิถุนายน  

 1) ปรับเปลี่ยนหน้า Menu 

 2) ปรับเปลี่ยนหน้าบทเรียน 

 3) ปรับเปลี่ยนหน้าเนื้อหา

 4) ปรับเปลี่ยนหน้าเเบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  

 5) ติดหน้า Game ออก                                                                                                

 6) จัดเรียงเนื้อหาของสื่อ   

 7) ปรับเปลี่ยนการเรียนเนื้อหาเป็นเเบบ Focus

        เดือนกรกฏาคม                            

 1) เพิ่มโหมดเรียนเเบบ Free                                                                                        

 2) เเทรก Animation ในเเต่ละบท                                                                                 

 3) เพิ่ม lab                                                                                                       

 4) เพิ่มระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้                                                                                 

 5) เปลี่ยนเสียงให้เข้ากับตัวงาน    

                                                                              

6.1.2 การพัฒนาเป็นไปตามการเเผนหรือไม่ อย่างไร                                                   

6.2 เเผนพัฒนาระยะที่ 2 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม)                                           

6.2.1 ผลการก้าวหน้า (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม)                                                 

6.2.2 การพัฒนาเป็นไปตามการเเผนหรือไม่ อย่างไร

­

7.ช่องทางติดต่อ 

เพจ : Secret Du Corps

https://web.facebook.com/TK043/?fref=ts&__mref=mes...

­

8.การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสาธารณะ

­