Boonrod the Survivor
สุภาวดี ภูสนาม

1. ชื่อผลงาน Boonrod the Survivor

­

2. ทีมผู้พัฒนา

2.1 นางสาว สุภาวดี ภูสนาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทย์ – คณิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

2.2 นางสาว ณาฌา หิรัญญการ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทย์ – คณิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

2.3 นางสาว ชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลป์-คำนวณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

2.4 นางสาว เกศนคร พจนวรพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกวิทย์ – คณิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

2.5 นางสาว จิดาภา อาภรณ์รัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทย์ – คณิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

­

3.อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีเดชา ดรินทพงศ์

­

4. รายละเอียดผลงาน

เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้เด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะการแก้ไขปัญหา ไหวพริบ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้ ก็ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้เอง จนส่งผลให้เกิดความสูญเสียบางอย่างเพียงเพราะไม่รู้จักการรับมือที่ถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจ มีความประมาท ไม่สามารถตระหนักถึงอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ได้ จากแนวคิดดังกล่าวทางทีมงานผู้พัฒนาจึงพัฒนาเกม “ Boonrod the Survivor” ขึ่นซึ่งเป็นเกมในรูปแบบเกมจำลองสถานการณ์ โดยสมมติให้ผู้เล่นเป็นตัวละครหลัก คือ “บุญรอด” ที่ต้องหาวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้ ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้ไหวพริบ ในการหาทางออกจากสถาน โดยการหาเส้นทางในการเดิน รวมไปถึงการหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่พบเจอ เกมนี้จะมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นโดยผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครบุญรอดด้วยแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนให้ผู้เล่นสนุกกับการเล่นเกมมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 1.intro เพื่อเล่าเนื้อเรื่องย่อของเกม 2.เกม จะเป็นส่วนที่จะต้องช่วยบุญรอดให้หนีจากเหตุการณ์ไฟไหม้ และสามารถออกจากตึกให้ได้

เกมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 โหมด คือ Endless Mode , Level Mode และ Adventure Mode

  • -Endless Mode จะเป็นรูปแบบเกมที่สามารถเล่นได้เรื่อยๆ ไม่มีชั้นที่จำกัด
  • -Level Mode จะเป็นรูปแบบเกมที่มีชั้นจำกัด ผู้เล่นสามารถเลือกเล่น โดยแบ่งออกเป็น 3 ด่าน คือ 50 ชั้น , 100 ชั้น และ 150 ชั้น เมื่อผู้เล่นสามารถเล่นไปถึงชั้นที่กำหนด บุญรอดก็จะมีชีวิตรอดออกจากตึกได้
  • -Adventure Mode จะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาการหนีเอาตัวรอด และการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟ

5. แผนการพัฒนาต่อยอด

5.1 พัฒนาให้สามารถเล่นได้ในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

5.2 เพิ่มรูปแบบ Adventure mode

5.3 เพิ่มรูปแบบ Level mode

5.4 สอบถามข้อมูลจากสถานีดับเพลิง

5.4 เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของ Endless mode และ Level mode

­

6.ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานต่อยอด

­

7.ช่องทางการติดต่อ

Facebook : https://www.facebook.com/sfconvent

E-mail : boonroodsurvival@hotmail.com

Tel. : 082-0116484

8.การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสาธารณะ

­