เวทีความคิดจาก: อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร (โมดุลที่ 2)
พรรณมาลี พานทวีป

หลักการและเหตุผล : การสื่อสารและเครื่องมือสื่อสารเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อนำเยาวชนเรียนรู้ สรุปความคิด รวมถึงสะท้อนผลการเรียนรู้ เสมือนบันได 3 ขั้น แห่งการเรียนรู้โลกภายในและภายนอก เริ่มจากการรู้ตน รู้โลก และรู้การสื่อสารที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่ติดกรอบ ด้วยทักษะและเทคนิคที่จะสร้างการสื่อสารที่พาไปสู่ “คุณค่าแท้แห่งการสื่อสาร คือ การได้เล่าความจริงใจ และส่งต่อเพื่อสร้างการขับเคลื่อนทั้งในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างคน และขยายไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง การบอกเล่าเรื่องราวที่ประสบหรือค้นพบระหว่างที่พวกเขาเรียนรู้ระหว่างทางในการทำโครงการ”

เป้าหมาย : เพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการเล่าเรื่องผ่านสื่อวิดีโอและนำประสบการณ์จากการทำโครงการและสิ่งที่พบเจอระหว่างลงพื้นที่มาผลิตเป็นสื่อ รวมถึงเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่ลึกขึ้น

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ