Team management
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

Team management

นอกจากการมีความสามารถในการโคชน้องให้ทำโครงการไปถึงเป้าหมายแล้ว สิ่งหนึ่งที่โคชจากโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกบอกว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันคือ "การบริหารจัดการทีม" หรือ Team management ที่จะส่งเสริมให้การทำงานบรรลุผล ซึ่งเหล่าโคชต่างเห็นตรงกันว่า ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่

1. วิธีคิด (Positive mindset) โคชต้องมีความคิดเชิงบวกต่อการทำงานเพื่อส่วนรวมที่ต้องการสร้างเด็กและเยาวชน
2. การเห็นเป้าหมายเดียวกัน (Team goal setting) โคชต้องรู้ว่า แต่ละก้าวที่จะชวนคิด ชวนคุยกับน้อง หรือเติมทักษะและเครื่องมือ เพื่อจะพาน้องไปให้ถึงเป้าหมายความมีสำนึกพลเมือง
3. รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของทีมร่วมกัน (Sense of belonging) โคชต้องมองเห็นว่าตัวเองคือส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการทำงานของทีมให้ไปสู่ความสำเร็จ
-------------------
จากเวที "ถอดบทเรียนการทำงานระยะต้นนำ้" ของทีมโคช จาก โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก สนับสนุนโดย #มูลนิธิสยามกัมมาจล และ #สสส