หนังสือสอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน

                                      

Download หนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน ได้ที่ : http://bit.ly/33iD7wu

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องราวที่อยู่ภายในก้นบึ้งของหัวใจครู ซึ่งเป็นขุมพลังของการขับเคลื่อนการกระทำทั้งหมดของครู ที่มากไปกว่าการทำหน้าที่เป็นเพียงชุดความคิดที่มีไว้เพื่อประดับสติปัญญา หากแต่เป็นการหยิบยื่นอาวุธทางปัญญาที่ช่วยให้ครูมีวิธีทำความรู้จักกับความขาดแคลน และสามารถใช้ความขาดแคลนนั้นเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตให้กับทั้งศิษย์และครูอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการเสนอวิธีพลิก “ความขาดแคลนของศิษย์” ให้เป็น “ขุมทรัพย์ของครู” โดยอาศัยกระบวนทัศน์หรือชุดความคิดที่สำคัญ ๗ ประการที่จะเป็นต้นทางสู่การจัดการเรียนรู้ที่ดีคือ(๑) ชุดความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์กับศิษย์ (relational mindset)(๒) ชุดความคิดว่าด้วยความสำเร็จของศิษย์ (achievement mindset)(๓) ชุดความคิดบวก (positivity mindset)(๔) ชุดความคิดห้องเรียนที่มีบรรยากาศเรียนเข้ม (rich classroom climate mindset)(๕) ชุดความคิดหนุนศักยภาพของนักเรียน (enrichment mindset)(๖) ชุดความคิดว่าด้วยการสร้างความเอาใจใส่ของนักเรียน (engagement mindset) และ (๗) ชุดความคิดมีเป้าหมายเพื่อให้ศิษย์เรียนจบ (graduation mindset) ไม่ว่าศิษย์จะขาดแคลนเพียงใดครูต้องมุ่งมั่นดำเนินการให้ศิษย์ได้รับผลตามเป้าหมายหลักทั้ง ๗

      หนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลนเขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชรองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล นำมาจัดพิมพ์โดยปรับปรุงต้นฉบับขึ้นมาจากบันทึกชุด สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลนในบล็อก Gotoknow ซึ่งตีความมาจากหนังสือ Poor Students, Rich Teaching : Seven High-ImpactMindsets for Students from Poverty (2019) เขียนโดย Eric Jensenที่สื่อเรื่องราวในห้องเรียน ในโรงเรียน และสื่อชุดความคิดของคนในวงการศึกษาที่ผิดพลาดมายาวนานในวงการศึกษาไทย

      สาระในหนังสือจึงไม่ใช่แค่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนจากครอบครัวยากจนขาดแคลนเท่านั้น ชุดความคิดและวิธีการในหนังสือเล่มนี้ ยังสามารถนำมาใช้ในโรงเรียนทุกโรงเรียนแก่นักเรียนทุกคนและใช้ในการบริหารระบบการศึกษาของประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการปฏิรูปการศึกษา

      หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะเป็นตำรามาตรฐานสำหรับใช้ในการผลิตครูและการพัฒนาครูประจำการ เพื่อสร้างชุดความคิดที่ถูกต้องและทรงคุณค่าในการธำรงศักดิ์ศรีครู รวมทั้งเพื่อสร้างทักษะที่ลุ่มลึก (แต่ปฏิบัติได้ง่าย) ในการทำหน้าที่ครูอย่างมีความสุข มีความท้าทายและมีความสำเร็จในชีวิตการเป็นครู

      ครูที่ฝึกปฏิบัติตามหนังสือเล่มนี้จะเป็น “ครูนักเรียนรู้” ที่เยี่ยมยอด ซึ่งหากครูท่านใดปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องไปสักสองสามปี ท่านจะได้สัมผัสการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning) ด้วยตัวท่านเองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงคุณค่าในตนเอง ทั้งที่เป็นคุณค่าต่อชีวิตส่วนตัวและต่อชีวิตความเป็นครู ท่านจะเป็นคนที่มีจิตใจละเมียดละไม มีทักษะหลากหลายด้านที่เป็นทักษะแห่งชีวิตที่ดี เป็นครูที่มีผลงานดีเด่น และที่สำคัญยิ่งมีผลงานเด่นโดยที่ทำงานได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง

      สำหรับนักวิชาการด้านการศึกษา หนังสือเล่มนี้เป็นโจทย์อย่างดีสำหรับการทำงานวิจัยปฏิบัติการในบริบทของการศึกษาไทย ว่าเราจะช่วยกันเปลี่ยนสมองของนักเรียนขาดแคลนให้เป็น “สมองที่พร้อมเรียน” ได้อย่างไรบ้างประเทศไทยยังมีนักเรียนขาดแคลนจำนวนไม่น้อยมีอัจฉริยภาพบางด้านแฝงอยู่ หากได้รับความเอาใจใส่และส่งเสริม สังคมไทยจะมีพลเมืองที่มีความสามารถพิเศษบางด้านเพิ่มขึ้น จากที่ครูมีฉันทะและทักษะในการดำเนินการให้นักเรียนขาดแคลนบางคน ให้กลายเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และที่สำคัญกว่านั้น คือ ส่งผลให้นักเรียนขาดแคลนทุกคนได้ยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ สู่การเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพสูง


     นอกจากนี้หัวหน้างานที่ทำงานในบทบาทของโค้ช ยังสามารถที่จะนำแนวคิด แนวทางไปปรับใช้ในงานของตนเองได้ หนังสือเล่มนี้ จึงไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในวงการศึกษา แต่ยังสามารถนำไปใช้ในทุกวงการเพื่อที่จะสร้างโค้ชให้เกิดขึ้นในที่ทำงานทุกแห่งเพื่อให้พนักงานในองค์กรทุกภาคส่วนพัฒนาสมรรถนะด้วยการมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อีกด้วย


สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน

มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาหรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)
2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ
3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ