หนังสือ เอื้อระบบนิเวศ เพื่อครูเป็นผู้ก่อการ

หนังสือ เอื้อระบบนิเวศ เพื่อครูเป็นผู้ก่อการ เป็นการรวมบันทึกการตีความของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช จากหนังสือ Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) และเขียนจากผลงานวิจัย Teacher Agency and Curriculum Change Project (2011 – 2012) ซึ่งหนุนการดำเนินการหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่เรียกว่า “Curriculum for Excellence” ของสก็อตแลนด์ โดยเนื้อหามุ่งเน้นทำความเข้าใจบริบทหรือสภาพแวดล้อม (ระบบนิเวศ) ที่เอื้อหรือขัดขวางการบ่มเพาะความเป็นผู้ก่อการของครู พร้อมตีความเชื่อมโยงสู่ขบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยมีเป้าหมายอันทรงคุณค่า คือ คุณภาพของพลเมืองไทยในอนาคต ที่เปี่ยมสมรรถนะการเป็น “พลเมืองผู้ก่อการ”