วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.พิชยศึกษา จ.นนทบุรี

วันที่ 7  สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนพิชญศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสถานศึกษาในการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ