วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.ศึกษาสงเคราะห์ 49 จ.ตราด

วันที่ 7  สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จ.ตราด ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสถานศึกษาในการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2563

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ