วันที่ 9 สิงหาคม 2563 อบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวงฮั้ว โรงเรียนวิบูลย์วิทยา โรงเรียนศิริพร อ.เมือง จ.ระยอง เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9  สิงหาคม 2563 นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางสาวรัญชิดา ทองพิละ นางนาตยา สมรรถการ  ครูแกนนำพอเพียง เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ให้คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกวงฮั้ว โรงเรียนศิริพร และโรงเรียนวิบูลย์วิทยา อ.เมือง จ.ระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวงฮั้ว จ.ระยอง  ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ