วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ครูบุญรัตน์ ลมงาม ลงพื้นที่ช่วยโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็น ศรร.ปี 63

วันที่ 15  สิงหาคม 63 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบหมายให้นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นครูพี่เลี้ยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1 ในการประชุม และที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายของ เอสซีจี ปี 2563” เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนในการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2563

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ