18 สิงหาคม 2563 อบรมนักเรียนแกนนำพอเพียงใ ให้มีความรูู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอผลงานประจำฐาน "งานมือสื่อเรียนรู็สู่ความพอเพียง"

วันที่ 18 สิงหาคม 2563  โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำพอเพียง ระดับชั้น ป.1- ม.6 ให้มีความรูู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอผลงานประจำฐาน "งานมือสื่อเรียนรู็สู่ความพอเพียง" ของสายชั้นตนเองให้คณะที่มาศึกษาดูงานได้เข้าใจ

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ