วันที่ 22 สิงหาคม 2563 อบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมพร้อมสถานศึกษาในการประเมินเป็น ศรร. ปี 2563

ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์ณัฐวรรณ  อติชาติธานินทร์ รองผู้อำนวยการ  นางสาวบุญรัตน์ ลมงาม นางนาตยา สมรรถการ ครูแกนนำพอเพียงโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์   เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ หลักคิด สู่การปฏิบัติ ให้ผู้บริหารและคณะครู  โรงเรียนพิชญศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมพร้อมสถานศึกษาในการประเมินเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีืการศึกษา 2563

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ