23 สิงหาคม 63 นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม ครูพี่เลี้ยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร จ.ชลบุรี ครั้งที่ 2

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบหมายให้นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นครูพี่เลี้ยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร จ.ชลบุรี ครั้งที่ 2 ในการประชุม และที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายของ เอสซีจี ปี 2563” เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนในการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2563

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ