วันที่ 29 กันยายน 2563 นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม วิทยากรลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ที่ รร.บ้านคลองตาเพชร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ เอสซีจี ได้เชิญนางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่ออบรมและให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 โครงการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่าย ของ เอสซีจี ปี 2563 ที่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ในการเตรียมการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรูู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ปี 2563 ติดตาม ตรวจสอบเอกสาร การจัดทำวีดีทัศน์ เพื่อประเมินตนเอง ส่ง สพป.ขลบุรี เขต 2 และ สพฐ.