วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางนาตยา สมรรถการ ครูแกนนำพอเพียง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทวารักษ์ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี