วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นิเทศอาสา จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยวพัฒน์ ติดตามและให้คำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ และนาวสาวฝนทอง ศิริพงษ์ นิเทศอาสา จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยวพัฒน์ ติดตามและให้คำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม พร้อมทั้งการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในสังคม