หน่วยการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 15 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้        เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ะดับชั้น                 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

เวลา                     15 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด: ม.3 วิทยาศาสตร์.pdf