วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 นำผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีศึกษา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563