วันที่ 26- 3 ธันวาคม ตุลาคม 2563 ประกวดโครงงานสู่นวัตกรรม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 26- 3 ธันวาคม  ตุลาคม 2563 โรงเรียนจัดประกวดโครงงานสู่นวัตกรรม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นผลงานที่เกิดจาการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ  ในการทำโครงงานนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติจริงเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนักเรียนออกมาให้รู้ตัวตนว่าชอบอะไร ได้พัฒนาความสามารถของนักเรียนจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆขึ้นมา ดังนี้

- โครงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน 24 โครงาน

- โครงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 29 โครงาน

-โครงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 27 โครงงาน

-โครงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 28 โครงงาน

-โครงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 27 โครงงาน

-โครงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 29 โครงงาน

-โครงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  26  โครงงาน

-โครงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  30 โครงงาน

-โครงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  28 โครงงาน

-โครงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  30 โครงงาน

-โครงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  23 โครงงาน

-โครงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 โครงงาน