วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศิริวรวาทวิทยา จ.ชลบุรี

ผู้บริหารและครู โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 40 คน ศึกษาดูงาน และฝึกถอดบทเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563