ขยายผลหลักปรัชญาในการเสวนาทางวิชาการ

นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม เป็นตัวแทนผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี ร่วมเสวนาทางวิชาการ “ถอดบทเรียนพลเมืองดีและความพอเพียงจากพระบรมราโชบายสู่พื้นที่ในสถานศึกษา” ในงาน มหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป.ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ร่วมกับ

• ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• ดร.ปัญญา แก้วกียูร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

• ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ นักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• นายภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/ssMOE360degree/videos/3199053367017747