­

ชื่อผลงาน : Elder Gen

ประเด็น : ปัญหาการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จัดทำโดย : คณะวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายชื่อนิสิต/นักศึกษา :

 1. นางสาวฟาริดา ยุทธเสรี
 2. นางสาวพัชรี พันธุ์ศุภผล
 3. นางสาวภัคณัฎฐ์ วชิระชัยวัชร์
 4. นายศิรวิทย์ ชุมวิริยะ
 5. นางสาวจารุภรณ์ ตรีสิงห์ 
 6. นายธนัท สินธพเรืองชัย
 7. นางสาวกมลชนก บำรุงศรี
 8. นางสาวนันท์สุตา อมรสุริยา
 9. นางสาววราภรณ์ เกิดดวง
 10. นางสางนฤพร โหลขุนเซียม
 11. นางสาวศิโรรัตน์ ประสิทธิ์สมสกุล
 12. นางสาวชนิชา ชนนท์ทดากุล
 13. นายณัฐภพ มาลีหอม
 14. นายชนวิทย์ จูมแพง
 15. นายปริญญา เทพจันตา
 16. นายกฤษณ์ คูณทวี
 17. นายนนทวัฒน์ ปินตาพรม
 18. นายภาสวุฒิ บุญโถ
 19. นายฐาปกรณ์ สุขทอง
 20. นายพิชญกานต์ ปัญญาชัย
 21. นายปัญญพนต์ พัฒนา
 22. นายจิรายุทธ ทองนรินทร์
 23. นายรัฐภูมิ อุดมวุฒิกร

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ดนุ ภู่มาลี

ภาคประชาสังคม : -
พื้นที่เรียนรู้ :
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / หอสมุดแห่งชาติ

Concept : ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ

เทคนิค / รูปแบบ : ปฏิทินเตือนความจำสำหรับผู้สูงอายุ

­
­

ดาวน์โหลด: 6.Elder Gen.jpg