#UNC5 - 14.[ INFLUFAILURE ] โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

­

ชื่อผลงาน : INFLUFAILURE

ประเด็น : ปัญหาการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จัดทำโดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อนิสิต/นักศึกษา :

 1. นางสาวเกศมณี มณีรัตน์ 
 2. นางสาวจันทกานต์ บรรเทิงผล 
 3. นางสาวชุติกาญจน์ ปิยชาติ 
 4. นางสาวณัฏฐณิชา โลหะนิมิตร
 5. นางสาวดวงกมล จันทร์ชูสกุล
 6. นางสาวทยิดา อารีรัตน์
 7. นายธนบดี วิสุทธิพันธ์
 8. นางสาวธิดารัตน์ นพวงศ์
 9. นางสาวนันท์นภัส พ่อค้าช้าง
 10. นางสาวนิภากร บัวเพ็ชร
 11. นางสาวปีย์วรา วิวัฒนศักดิ์พล
 12. นางสาวภัทรสุดา อุปถัมภ์
 13. นางสาวมยุรินทร์ อินทร์บำรุง
 14. นายวศินภัทร์ อ้นชนะ
 15. นางสาวศรัญญา พันหลวง
 16. นางสาวศาริศา ขำขาว
 17. นางสาวศุภกานต์ สุขสกุลรัตน์
 18. นางสาวอรวรรณ ศรีวรพรกุล
 19. นายอาณกร ตันสุริยวงศ์
 20. นางสาวอิสรีย์ สินสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.พรพรรณ เชยจิตร

ภาคประชาสังคม : -
พื้นที่เรียนรู้ :

 1. เก็บข้อมูลการทดลองจากผู้ใช้สื่อออนไลน์ Twitter 
 2. ศึกษาข้อมูลจาก Website ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทดลอง

Concept : 

 • การใช้สื่อ social media อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการเลือกรับสื่อภายใน social media อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น(นักเรียน-นักศึกษา) ในการเสพสื่อจากสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน
 • INFLUFAILURE คือเป็นผู้นำทางความคิดที่ล้มเหลว

เทคนิค / รูปแบบ : Page Facebook

­

­
ดาวน์โหลด: 14.INFLUFAILURE.jpg