­

ชื่อผลงาน : Trip & Treat

ประเด็น : ปัญหาเรื่องส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ศิลปะรับใช้ชุมชน / การท่องเที่ยวชุมชน

จัดทำโดย : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อนิสิต/นักศึกษา :

 1. นางสาวกมลวัลท์ มงคลปัญญา
 2. นายกฤษฏิ์ เกษางาม
 3. นายกัณฐกะ เณรทอง
 4. นางสาวกานต์แก้ว ตรีพุทธรัตน์
 5. นางสาวกุลนิษฐ์ ยอดอุดม
 6. นางสาวขวัญชนก ดีรัตนศรีกุล
 7. นางสาวขัตติยา ระติสุนทร
 8. นางสาวจิดาภา ชัยจุฑาทิพย์
 9. นางสาวชนกานต์ ศรีไพศาลเจริญ
 10. นางสาวชนินาถ เชื้อหอม
 11. นางสาวชุติมดี จารุจินดา
 12. นางสาวณัชชา หาญภักดีปฏิมา
 13. นางสาวณัฎฐา เกลียวทอง
 14. นางสาวณัฏฐนิชา สาระ
 15. นางสาวณัฐพร ชื่นวิทยกุล
 16. นางสาวณัฐมน รัตนสุนทร
 17. นางสาวธนัชชา ไชยยาสมบัติ
 18. นายธีรพล ภู่พงศ์พันธ์กุล
 19. นายธีรภัทร ประภัศร
 20. นางสาวนภิสา เรืองนิติกุล
 21. นายนิธิพันธ์ จงรักษ์
 22. นางสาวปิยะพร เกษแก้ว
 23. นางสาวพรสวรรค์ คงสินทวีสุข
 24. นางสาวพิชญา ลาภวิไล
 25. นายพีรวิชญ์ พานิชกิจ
 26. นางสาวเพชรแพรว ลิ้มประไพพงษ์
 27. นางสาวแพรว ศิริอุดมเศรษฐ
 28. นายภาณุพงศ์ สุวรรณจุฑามณี
 29. นางสาวรักตยา อัศวสุดสาคร
 30. นางสาวรัตน์ชนก วงษ์สมบัติ
 31. นางสาววรฤทัย ทรัพย์สาธร
 32. นางสาววรินธร ฐานันดรสุข
 33. นางสาววิรินธร เจริญศรี
 34. นางสาวศุภาจรีย์ แสงศรี
 35. นายสิรวิชญ์ นิลวรรณ
 36. นางสาวสุริวัสสา พฤกษ์สว่างวงศ์
 37. นางสาวโสภิสา จิระศิริโสภณ
 38. นางสาวอริสรา ผาโคตร
 39. นางสาวอัญญาภาค อดุลโภค
 40. นายอธิป นเรนทร์พิทักษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี

ภาคประชาสังคม : -
พื้นที่เรียนรู้ :

 1. ชุมชนตลาดจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุร
 2. ชุนชนตลาดน้อย กรุงเทพฯ 3.ชุมชนกฎี กรุงเทพฯ

Concept : การท่องเที่ยวชุมชน

เทคนิค / รูปแบบ : VDO / แอนิเมชั่น/ อินโฟกราฟฟิค / ภาพการ์ตูน / โปสเตอร์

­ดาวน์โหลด: 16.Trip & Treat.jpg