การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ราวฎอตุลยันนะฮ (เยาวชนบ้านโคกพยอม)
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ราวฎอตุลยันนะฮ (เยาวชนบ้านโคกพยอม)