กัลยา ส่องาม
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.กันตวจระมวล
ประวัติและผลงาน

“การ์ตูน” เรียนรู้ “เรื่องความไว้วางใจ” นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

............................................

เด็กหญิงกัลยา ส่องาม (การ์ตูน) อายุ 14 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนประสาทวิทยาคารเป็นหนึ่งในเยาวชนแกนนำจากเทศบาลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ ที่ร่วมเรียนรู้ในค่าย 10 วัน สะท้อนการเรียนรู้สิ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ “เรื่องความไว้วางใจคนอื่น”

อ่านเรื่องราวฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ .pdf

ติดตามกิจกรรมค่ายได้ที่นี่

­ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561


  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…มีความฝันอยากเป็นนักวอลเลย์บอล เพราะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก และอีกความฝันหนึ่งคืออยากเป็นทหาร เพราะชอบกิจกรรมที่ท้าทายและใช้ความอดทน

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นเยาวชนในชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืน และเป็นคนดีของชุมชน โดยอยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับอาชีพและมีการอบรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ - มีความรู้เรื่องการเล่นวอลเลย์บอล
2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ - สามารถเล่นวอลเลย์บอลได้ดี
3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล -

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ - อยากพัฒนาตัวเองให้มีความกล้าแสดงออก พูดชัดถ้อยชัดคำ
  • ·ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว

(1)ชื่อ-นามสกุลบิดา (พ่อ) นายประมาศ ส่องาม ชื่อเล่น โต๋น

อายุ 44 ปี อาชีพ ทำนา ระดับการศึกษา ม.6

ที่อยู่ 136 หมู่ 4 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

­

(2)ชื่อ-นามสกุลมารดา (แม่) นางอรรถพร สุดแสนฉุน

อายุ 44 ปี ระดับการศึกษา ม.6

ที่อยู่ 136 หมู่ 4 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

­

(3)รายชื่อและจำนวนบุตร

คนที่ 1 เด็กหญิงกัลยา ส่องาม อายุ 14 ปี เรียน ม.3

คนที่ 2 เด็กหญิงบุญญารัตน์ ส่องาม อายุ 11 ปี เรียน ป.5