คุณทรงพล เจตนาวณิชย์
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
ประวัติและผลงาน

­

"เป้าหมายของการเรียนรู้ คือ เพื่อให้เกิดเจตคติ ความรู้ และทักษะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน แต่ส่วนที่เป็นเจตคติเกิดยาก เพราะครูจะเน้นเรื่องตัวความรู้มาก ส่วนกระบวนการสร้างเจตคติ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ที่ผมใช้คำว่า Transformative Learning (การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองระดับพื้นฐาน) ที่ผมใช้เป็นหลักยึด เป็นกรอบ และผมได้เชื่อมกับจิตตปัญญาศึกษา หาจังหวะที่เหมาะสม ที่เราจะนำสิ่งเหล่านี้เชื่อมเข้าไปสู่เรื่องการเรียนรู้ใหม่ๆ สิ่งที่เราคิดว่าจะนำไปสู่เรื่องของจิตวิญญาณ เป็นเรื่องเจตคติ เป็นเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากตัวเนื้อหาความรู้"

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
"โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


­

­

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ