มนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 5
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 4
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดสงขลา :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

  1. จัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการของฝ่าย/รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
  2. ติดตามแผนการดำเนินงานโครงการ และจัดทำผลการดำเนินงานรายงวด
  3. บริหารจัดการการเงินงบประมาณโครงการ
  4. ดูแลด้านบุคลากร สวัสดิการ และอาคารสถานที่
  5. จัดระบบพัสดุ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
  6. ดูแลระบบเอกสาร และงานสารบรรณ
  7. ประสานงานทั่วไป และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการและจัดการข้อมูล
  8. ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการ


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์บัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพ.ศ. 2552ทักษะการให้คำปรึกษาเยาวชนระหว่างการทำงาน/ดำเนินโครงการ


­ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สงขลาฟอรั่มสะพานโครงการชีวิตพ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการและการเงินทำงานเป็นพี่เลี้ยงเยาวชนงานธุรการและการเงินของโครงการ