บุญญารัตน์ ส่องาม
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.กันตวจระมวล
ประวัติและผลงาน


เรียนรู้จากค่ายสร้างความมั่นใจให้ “การ์ตูน”

............................................

การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำคัญอย่างไร สำหรับเด็กหญิงตัวเล็กๆ เช่น น้องการ์ตูน หรือ เด็กหญิงบุญญารัตน์ ส่องาม วัย 11 ปี ขณะนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทำนบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (เป็นน้องสาวของเด็กหญิงกัลยา ส่องามที่มาเข้าค่ายนี้เพร้อมกัน) การต้องอยู่ในค่ายเป็นเวลา 10 วัน “น้องการ์ตูน” ได้ตอบคำถามสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรจากค่ายครั้งนี้ได้อย่างน่าสนใจ เรามาทำความรู้จักกับกระบวนการคิดของเด็กหญิงคนนี้กัน

­

อ่านเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

ติดตามกิจกรรมค่ายได้ที่นี่


ถอดบทเรียน จากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบล หัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล


­


ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561


  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…มีความฝันอยากเป็นเภสัชกร เพราะชอบจ่ายยาและได้พบเพื่อนทุกวัน

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นเยาวชนในชุมชนมีเป็นคนดี โดยควรจะช่วยกันพัฒนาชุมชน

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ - มีความสนใจในการวาดภาพ
2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ - มีความสามารถในการสีซอ
3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล -

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ -
  • ·ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว

(1)ชื่อ-นามสกุลบิดา (พ่อ) นายประมาศ ส่องาม ชื่อเล่น โต๋น

อายุ 44 ปี อาชีพ ทำนา ระดับการศึกษา ม.6

ที่อยู่ 136 หมู่ 4 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

­

(2)ชื่อ-นามสกุลมารดา (แม่) นางอรรถพร สุดแสนฉุน

อายุ 44 ปี ระดับการศึกษา ม.6

ที่อยู่ 136 หมู่ 4 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

­

(3)รายชื่อและจำนวนบุตร

คนที่ 1 เด็กหญิงกัลยา ส่องาม อายุ 14 ปี เรียน ม.3

คนที่ 2 เด็กหญิงบุญญารัตน์ ส่องาม อายุ 11 ปี เรียน ป.5