ประทิว รัศมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1 และ รุ่น 2)
ประวัติและผลงาน


กว่า 8 ปีที่งานพัฒนาในพื้นที่ตำบลวัดดาวแทบไม่ได้หยุดนิ่ง พิสูจน์ได้จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการ “โรงเรียนชาวนา” “โรงเรียนผู้นำ” และ “โรงเรียนพ่อแม่” ที่ได้เข้าร่วม แต่ถึงอย่างไรก็ไม่อาจทิ้งรากแก้วที่สำคัญอย่างการสร้าง “ผู้นำรุ่นใหม่” ในชุมชนไปได้ เพื่อเตรียมพร้อมผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ รักถิ่นฐานบ้านเกิด

 สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตพื้นบ้าน แม้ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเท่าใดก็ตาม

­

แรงบันดาลใจและความฝัน

เพราะอนาคตของชาติหมายถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะกลายเป็น “ผู้สร้างและพัฒนาประเทศต่อไป” คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ยังคงทำงานกับกลุ่มเด็กเยาวชนมาถึงทุกวันนี้ “ถ้าเปรียบการสร้างเด็กและเยาวชนที่ดีงามให้แก่ชุมชน คงเปรียบเหมือนการสร้างพระเจดีย์ เพราะกว่าจะถึงยอดเจดีย์ได้นั้น การก่อสร้างพระเจดีย์ต้องอาศัยอิฐเล็กอิฐน้อยทีละก้อน..ทีละก้อน ที่ผ่านการคัดสรร คัดเลือกร่วมกันของผู้สร้าง จนสามารถก่อเป็นพระเจดีย์ได้สำเร็จ ผมว่าเจดีย์ที่ผมฝันไว้คงมีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นแน่นอน”

 
(วรรคทอง)
 

“ทุกวันนี้ หากท้องถิ่นไหนๆ แค่เริ่มต้นคิด แต่ไม่ลงมือเริ่มต้นสร้างผู้นำเด็กละเยาวชนอย่างจริงจัง ผมว่าอาจสายไป เพราะงานพัฒนาจะขาดช่วงในการสืบสาน สืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน แล้วเมื่อวันนั้นมาถึง แค่พูดว่าเสียดายที่ไม่ได้เริ่มทำ ก็ไม่น่าให้อภัยแล้วสำหรับการเป็นผู้นำท้องถิ่น”

­

  • เป็นผู้นำท้องถิ่นที่รักงานพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการ “พัฒนาคน” “พัฒนางาน” ในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  • เป็นผู้มีความรู้ด้านงานเกษตรเพราะศึกษาจบมาทางด้านเกษตรจึงสามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด เทคนิควิธีการทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี


ตำแหน่งในคณะกรรมการเด็กเยาวชนฯ

  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
  • ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา พร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชน หน่วยงานอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งแกนนำชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 5 โรงเรียนในตำบล
  • เป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการด้านการเกษตรแก่กลุ่มเด็กเยาวชนได้อย่างดี
  • เป็น “ผู้ใหญ่ใจดี” ที่ทำหน้าที่เป็น “คุณเอื้อ” ทั้งด้านงบประมาณ, การจัดการงานเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


­

"นักถักทอชุมชนเป็นเจ้าภาพถักทอคนในองค์กรก่อน ด้วยการแบ่งหน้าที่ให้คนอื่น ๆ เข้ามาช่วยงานในแต่ละกิจกรรม หลังจากถักทอภายในองค์กรได้แล้ว ถึงจะออกไปสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนภายนอก ต้องไม่ลืมว่างานชุมชนทำคนเดียวไม่ได้ เพราะมันไม่ไหว ถ้าฝืนทำไปโดยไม่สร้างภาคีไม่มีทาง"


ถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์