ภัทรวิทย์ กิจเจตนี
นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน