นายอภิศักดิ์ ทัศนี
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 5
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดสงขลา :


รับชมวิดีทัศน์  Young Active Citizen The Series (EP.06) Beach For Life ห้องเรียนพลเมือง :


อ่านบทสัมภาษณ์ : นายอภิศักดิ์ ทัศนีความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องแนวทางในการอนุรักษ์และการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางชายหาดทะเล รวมถึงมี passion ที่จะปกป้องอนุรักษ์และขับเคลื่อนปกป้องสิทธิชายหาดชุมชน และทำงานจริงจังอย่างต่อเนื่อง 
  2. มีทักษะการตั้งคำถามสามารถชวนเยาวชนคิดวิเคราะห์สถานการณ์สังคมและชุมชน และวางแผนเพื่อเก็บข้อมูล และดำเนินการในโครงการได้


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ :

ออกแบบกระบวนการ ติดตามหนุนเสริมโครงการ วิทยากรกระบวนการ จัดทำรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์

­

ประวัติการทำงาน :

  • ประธานแกนนำ Beach for life โรงเรียนมหาวชิราวุธ
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลชะแล้
  • ประธานกลุ่มมัคคุเทศก์น้อย เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภแสิงหนคร จังหวัดสงขลา

­