นายอภิศักดิ์ ทัศนี
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ประวัติและผลงาน

อ่านบทสัมภาษณ์ : นายอภิศักดิ์ ทัศนี

­


ประวัติการทำงาน 

  • ประธานแกนนำ Beach for life โรงเรียนมหาวชิราวุธ
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลชะแล้
  • ประธานกลุ่มมัคคุเทศก์น้อย เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภแสิงหนคร จังหวัดสงขลา

­

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง