โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
​การอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT สร้างแรงบันดาลใจเพื่อยกระดับสมรรถนะของเยาวชนและพี่เลี้ยง จังหวัดสุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT สร้างแรงบันดาลใจเพื่อยกระดับสมรรถนะของเยาวชนและพี่เลี้ยง จังหวัดสุรินทร์

(ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค ระยะที่ ๓ เฟรส ๒)

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมาย :ทีมนักวิจัยเยาวชนทั้ง ๕ อปท. จำนวน ๑๗ โครงการ ๑๐๒ คน เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานหรือสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านจิตอาสาเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของเยาวชน รวมทั้งเป็น

ตัวอย่างกรณีศึกษาหรือเครื่องมือให้ทีมที่ปรึกษาประจำโครงการวิจัยย่อย สามารถยกระดับสมรรถนะด้าน

ทักษะการโคช การให้คำแนะนำแก่เยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นได้

วัตถุประสงค์

 • ·เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และสานพลังกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชน
 • ·เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปูพื้นฐานด้านการพัฒนาเยาวชนของพี่เลี้ยงใหม่ประจำโครงการวิจัยของเยาวชน

พื้นที่เป้าหมาย

 • ·เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • ·เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ·องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • ·องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
 • ·องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๓๔ คน

 • ·เยาวชนใน ๑๗ โครงการเยาวชน จาก ๕ อทป.ในพื้นที่เป้าหมาย (ตำบลละ ๖ คน) จำนวน ๑๐๒ คน
 • ·ทีมพี่เลี้ยงประจำ ๑๗ โครงการ จาก ๕ อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย (ตำบลละ ๑-๒ คน) จำนวน ๓๔ คน
 • ·ทีมวิทยากรกระบวนการกลุ่มย่อย/ ทีมสันทนากร จำนวน ๑๐ คน
 • ·ทีมเจ้าหน้าทีมูลนิธิฯ และคณะทำงานผลิตสื่อ/ Note Taker จำนวน ๘คน

วิธีการดำเนินงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวิทยากรกระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลาย

ระยะเวลาดำเนินงาน : ๓วัน๒ คืน (วันที่ ๒๗-๒๙กรกฎาคม ๒๕๖๒) ณ โรงแรมอมารี ยูไนเต็ด บุรีรัมย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ·เยาวชนได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ และนำไปออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัยให้ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • ·พี่เลี้ยงประจำโครงการเยาวชน ได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการที่จะประคับประคองและให้คำปรึกษา มีทักษะการโคชที่จะนำพาให้เยาวชนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

วิทยากรหลัก

 • อาจารย์สุรชาติ เล็กน้อย และ คุณพีรศุภ อินลี จากบริษัทรักลูกฮิวแมนฯ
 • นายสุทัศน์ พรธีระปกรณ์ SCB ACADAMY และนางสาวณัฎฐาธีรกานต์ ทีลิ้นฟ้า จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

วิทยากรห้องย่อย

 • นายธนาคม เดชาธนเมธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาชนะทำ
 • นางสาวสุธีลักษณ์ ลาดปาละ จังหวัดลำปาง
 • นายศิวัชศิษฎ์ เอี่ยมสะอาด
 • นายวีระ นฤภัทรวนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญญเจริญผล จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแคนไรซ์ จำกัด
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ