โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชน

สร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน

ระหว่างวันที่ 1-21 ตุลาคม 2562

ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้าห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


เป้าหมาย

เยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการวิจัย 5 อปท. และดำเนินการพัฒนาเยาวชนนอกระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายขยายผล 25 อปท. เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพิ่มพูนทักษะการชีวิตและทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการทางานเป็นทีม/ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้/ นวัตกรรมด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ในการจัดค่าย

 เพื่อให้เยาวชนแกนนำกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือทำและกล้าเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง มีวิถีที่เป็นสุข มีทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพและมีสัมมาชีพดำรงตน

 เพื่อให้เยาวชนมองเห็นคุณค่า มีความมั่นใจ สามารถดึงศักยภาพแห่งตนมารับใช้ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาตนเองเพื่อสร้างคุณลักษณะ/ นิสัยที่พร้อมต่อการเรียนรู้และดำเนินวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

กลุ่มเป้าหมายสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังนี้

 1. อบต.หนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 2. ทต.จอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 3. อบต.จอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 4. อบต.เมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 5. อบต.ลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 6. อบต.เป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 7. อบต.หนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
 8. อบต.สลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 9. ทต.กันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วิทยากรกระบวนการ

 1. วราภรณ์ หลวงมณี ผู้อำนวยการ สถาบันยุวโพธิชน และเป็นผู้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้
 2. ประชา หุตานุวัตร รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันยุวโพธิชน
 3. พรพิมล สันทัดอนุวัตร กระบวนกร สถาบันยุวโพธิชน
 4. นฤมล ไพบูลย์สิทธิคุณ กระบวนกร อาศรมวงศ์สนิท
 5. พิมพ์พจี เย็นอุรา กระบวนกรอิสระ
 6. สุพัตรชัย อมชารัมย์ กระบวนกรอิสระ
 7. พายัพ แก้วเกร็ด กระบวนกรอิสระ
 8. วุฒิกาญจน์ ศรีรักษา กระบวนกรอิสระ
 9. แหม่ม กระบวนกรอิสระ
 10. ณอัญญา สาวิกาชยะกูร กระบวนกรอิสระ กระบวนการด้วยไพ่ทาโรต์ แนว ‘ธาโรต์พุทธวิธี’
 11. พิมพ์ขจี เย็นอุรา กระบวนกรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 12. สุพัตรชัย อมชารัมย์ กระบวนกรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 13. สุริยา ดวงศรี ยุวกระบวนกร
 14. สุรชัย แก้วโท ยุวกระบวนกร
 15. สุรชัย ฟองนันตา ยุวกระบวนกร
 16. ธนภัทร สงนวน ยุวกระบวนกร
 17. กรรณิการ์ กุตรัตน์ ยุวกระบวนกร
 18. จิราวัฒน์ การะเกต ยุวกระบวนกร
 19. ทีมเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้าห้วยสามสบ

แนวคิดและวิธีการดำเนินงาน

เป็นลักษณะค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 วันต่อเนื่อง โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับทีมงานวิทยากรกระบวนการจากสถาบันยุวโพธิชน เป็นผู้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่เข้มข้น เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและมีความหมายกับชีวิตอย่างแท้จริง เยาวชนแกนนำจะมองเห็นตัวเองในแง่มุมที่ไม่เคยรู้จัก เกิดความมั่นใจที่ลึกซึ้งในการดำรงชีวิตและการประกอบสัมมาชีพ ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ สามารถนำศักยภาพแห่งตนมารับใช้เพื่อนมนุษย์ได้ และเรียนรู้ที่จะไว้วางใจจักรวาลเป็นขั้นเป็นตอน ไว้วางใจตนเองและคนรอบ ๆ ตัวมากขึ้น สิ่งที่จะเรียนรู้จะไม่ใช่เพียงวิธีการเท่านั้น แต่จะเป็นต้นธารแห่งแรงบันดาลใจและหลักการที่มั่นคงในการตั้งต้นชีวิตของเยาวชน พร้อมกับสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ดำเนินการโดย

โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการดำเนินโครงการวิจัย 5 อปท และร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 25 อปท.จังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอจอมพระและนายอำเภอสนม 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ