ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตำบลเกตรีเพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนและคนในตำบลเกตรี (กลุ่มสภาเยาวชนเกตรี)
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตำบลเกตรีเพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนและคนในตำบลเกตรี (กลุ่มสภาเยาวชนเกตรี)
กิจกรรมขับเคลื่อน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้