ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตำบลเกตรีเพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนและคนในตำบลเกตรี (กลุ่มสภาเยาวชนเกตรี)
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตำบลเกตรีเพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนและคนในตำบลเกตรี (กลุ่มสภาเยาวชนเกตรี)