เวทีความคิดจาก: ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน วันที่ 15-21 ต.ค.62
นาถชิดา อินทร์สอาด