Reflection จากเข้าร่วมงาน TEP Forum 2019
ญาณิน พรหมมลมาศ

งานเทป TEP 2019 ภาพรวมของการจัดงานจัดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ทุกกิจกรรมมีความน่าสนใจ มีรูปแบบและกระบวนการ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับโรงเรียนได้ มีวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึง คนที่มีประสบการณ์และมีความสำเร็จในหลายๆด้าน มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจุดนี้มีความสำคัญและโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในส่วนตัวเองสิ่งที่ได้มาก คือได้จากกิจกรรมนี้ เพราะ ผู้ที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง มีความหลากหลาย ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ทำให้เรามองเห็น ความต้องการที่แท้จริง แนวคิดและแนวทาง จากคนที่มีประสบการณ์ตรง ทำให้เราได้เห็นมุมมอง บางอย่างที่เราไม่เคยรู้ ความต้องการบางอย่างที่เราในฐานะผู้บริหารไม่เคยทราบมาก่อน ตลอดจนเรื่องจริงบางเรื่องที่เราต้องยอมรับ โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหากเรายัง คงใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆ ก็จะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและความอยู่รอดของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ ชอบแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นพยายามหานวัตกรรมในการเรียนรู้ต่างๆ มาใช้กับการศึกษาไทย ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ทั้งหลาย ทั้งปวงที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นแรงบันดาลใจ ให้ตัวเรา ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาเต็มตัว รู้สึกมีความฮึกเหิม มุ่งมั่น มองเห็นภาพของการศึกษาในอนาคตได้กว้างขึ้น และมีพลังใจพร้อมที่จะก้าวต่อไป เพื่อการศึกษาของไทย เพื่อเด็กและเยาวชน

­

ผอ. นพรัตน์ สวัสดี (ผอ. แหม่ม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ